2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról alapján az alábbi oldalon elérhetőek az intézmény közérdekű valamint közérdekből nyilvános adatai.
Közadatkereső >>>

 

1.melléklet a 2011. évi CXII. törvényhez

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  1. Szervezeti, személyzeti adatok
Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei A változásokat követően azonnal
Módosítva: 2023. 04. 17.
Az előző állapot törlendő

 

Megtekintés

2. A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai A változásokat követően azonnal
Módosítva: 2023. 08. 18.
Az előző állapot törlendő

Közfeladatot ellátó szerv

SzMSz

3. A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) A változásokat követően azonnal
Módosítva: 2023. 07. 24.
Az előző állapot törlendő Megtekintés
4. A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend A változásokat követően azonnal
Módosítva: 2018. 01. 10.
Az előző állapot törlendő  Megtekintés
5. Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő nem értelmezhető
6. A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal
Módosítva: 2023. 02. 10.
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Megtekintés
7. A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke A változásokat követően azonnal
Módosítva: 2021. 03. 11.
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Közfeladatot ellátó szerv.

Archívum

8. A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai A változásokat követően azonnal – Módosítva: 2020. 10. 13. Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem értelmezhető
9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye A változásokat követően azonnal – Módosítva: 2020. 10. 29. Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem értelmezhető
10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem értelmezhető
11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai A változásokat követően azonnal – Módosítva: 2021. 03. 11. Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Megtekintés

Archívum

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Adat Frissítés Megőrzés
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege A változásokat követően azonnal
Módosítva: 2023. 01. 30.
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

BMKK működését meghatározó alapvető jogszabályok 2023

SzMSz

Adatvédelmi szabályzat

Archívum

2.155 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő nem értelmezhető
3. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem értelmezhető
4. Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő nem értelmezhető
5. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények A változásokat követően azonnal – Módosítva: 2022. 01. 19. Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

SzMSz

Térítési díj Szabályzat

Archívum

6. A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei A változásokat követően azonnal
Módosítva: 2022. 01. 21.
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

közzétételi-lista_2022-01_21_muszaki-és-inf

A közfeladatot ellátó szerv által alaptevékenysége keretében gyűjtött és feldolgozott adatok

7. A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem értelmezhető
8. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem értelmezhető
9. A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem értelmezhető
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények Folyamatosan Legalább 1 évig
archívumban tartásával
Híreink
11. A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk Folyamatosan ilyen adattal a kórház jelenleg nem rendelkezik
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul – Módosítva: 2023. 01. 16. Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Megtekintés

Archívum

13. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Negyedévente

Módosítva: 2022. 01. 20.

Az előző állapot törlendő közérdekű adatigénylés rendje_2_13
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk Negyedévente
Módosítva: 2023. 04. 21.
Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2023. első negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2023. második negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2022. negyedik negyedév

Negyedéves beruházásstatisztikai jelentés 2022. harmadik negyedév

Jelentés az egészségügyi intézmények beruházási és felújítási kiadásáról – 2020. évi adatgyűjtés

AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS ÁLLÁS- ÉS LÉTSZÁMKIMUTATÁSA 2022. DECEMBER 31-ei állapot szerint

2022. éves beruházás statisztikai jelentés

Archívum

15. A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem értelmezhető
16. Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Ilyen szerződéssel a Kórház nem rendelkezik.
17. A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek A változásokat követően azonnal Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával  Ilyen szerződéssel a Kórház nem rendelkezik.
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Várólista
19.156 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével
A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával nem értelmezhető
20.157 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő nem értelmezhető
21.158 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő nem értelmezhető
22.159 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő nem értelmezhető
23.160 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő nem értelmezhető
24.161 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege
A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő nem értelmezhető
25.162 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére A változásokat követő 15 napon belül Az előző állapot törlendő nem értelmezhető

III. Gazdálkodási adatok

Adat Frissítés Megőrzés
l.163 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója A változásokat követően azonnal – Módosítva: 2022. 07. 22. A közzétételt követő 10 évig

2023 évi. költségvetés.

2022. évi Elemi költségvetés

2021. évi Elemi költségvetés

2020 évi. Elemi költségvetés II.

2021. évi Éves beszámoló

2021.évi Szöveges beszámoló

2021. évi Könyvvizsgálói jelentés

Korábbi időszakok dokumentumai

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve Negyedévente- Módosítva: 2023. 07. 12. A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Létszám adatok_2023.I. negyedév

Létszám adatok_2023.II. negyedév

Létszám adatok 2022. III. negyedév

Létszám adatok 2022.
IV. negyednév

Archívum

3.164 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

 

A közzétételt követő 5 évig  nem értelmezhető
4.165 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig
Módosítva: 2023. 07. 07.
A közzétételt követő 5 évig

5 millió feletti szerződések -2023 I. negyedév

5 millió feletti szerződések -2023 II. negyedév

5 millió feletti szerződések -2022 III. negyedév

5 millió feletti szerződések -2022 IV. negyedév

Archívum

5. A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye) Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával  nem értelmezhető
6.166 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések Negyedévente A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával  nem értelmezhető
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések Negyedévente- Módosítva: 2023. 01. 27. Legalább 1 évig
archívumban tartásával

Uniós és hazai pályázatok szerződések

 Megtekintés

8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről) Negyedévente – Módosítva: 2023. 04. 25. Legalább 1 évig
archívumbantartásával

Közbeszerzés

 

2023 évi közbeszerzési terv

 

2021 évi közbeszerzési terv 2.számú módosítás

2021 évi közbeszerzési terv 3.számú módosítás

Intézkedési terv egyajánlatos közbeszerzések

2022 évi közbeszerzési terv

2022 évi közbeszerzési terv 1.számú módosítás

Intézkedési tervek 2022

Archívum

ÉVES ENERGIAFELHASZNÁLÁSI JELENTÉS – 2023ÉVES ENERGIAFELHASZNÁLÁSI JELENTÉS