PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

ingatlan bérbeadása tárgyában

 

A Békés Vármegyei Központi Kórház (5700 Gyula, Semmelweis u. 1.) székhelyén és telephelyein, az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény és az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X.4.) Kormányrendelet, továbbá a Békés Vármegyei Központi Kórház Ingatlan Bérbeadásának és Térítési Díjának Meghatározásához Alkalmazott Önköltségszámítási Szabályzatának rendelkezései alapján nyílt pályázatot hirdet a vagyonkezelésében lévő – 5700 Gyula, Semmelweis u. 1. sz. alatti telephelyén a  Főbejárat melletti 55,2 m2 alapterületű büfé megjelölésű – ingatlan, üzemeltetési kötelezettséggel történő, – 2024. május 01. napjától, megtekintéskori állapotban történő – bérbe adására tárgyában, 5 éves határozott időre.

 

Helyszíni bejárás:

A Békés Vármegyei Központi Kórház az ingatlanok megtekintését helyszíni bejárás keretében biztosítja 2024. június 17-21. napjáig, a következő telefonszámokon történt előzetesen egyeztetett időpontokban:

Pándy Kálmán Tagkórház és egyéb Telephelyein található ingatlanok esetében: Veres Imre tel.: 06 20 775 0528

A helyszíni bejárást Intézményünk az aktuális járványügyi intézkedések betartása mellett biztosítani.

 

Hasznosítandó ingatlan adatai:

 

5700 Gyula, Semmelweis u. 1. sz. alatti telephelyén a  Főbejárat melletti 55,2 m2 alapterületű büfé helyiségek. A bérlendő helyiségcsoport két üzlethelyiségből (16,88 m2, 26,25 m2), egy raktárból (8,6  m2), és egy WC helyiségből és egy előtérből (2,84 m2) áll.

 

A pályázatok benyújtásának határideje (beérkezés):

A Kórház a kezelésében lévő épületeit a lehetőségeihez mérten, az azokban nyújtott szolgáltatásokban is és az épületen és a belső helyiségek megjelenésében is mindenképpen javítani, modernizálni szeretné. 

Az ajánlattevőknek, a tárgyi bérleményre vonatkozó ajánlatát 2024. július 5-ig lehet benyújtania, melynek a következők tekintetében kell javaslatot tartalmaznia: 

– az épület modern bejárati portáljára,

– a büfé modernizálására és 

– az üzemeltetésben javasolt szolgáltatásainak bemutatására, továbbá 

– meg kell adnia, hogy a helyiség bérlését  milyen konstrukcióban kívánja megvalósítani (azaz milyen feltételekkel, hány évre szeretné kibérelni, figyelemmel a tervezett beruházási költségekre).

 

Pályázat benyújtásának helye:

Békés Vármegyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórház Gazdasági Igazgatói Titkárság (5700 Gyula, Semmelweis u. 1. – Gazdasági Épület, I. emelet)

Békés Vármegyei Központi Kórház Dr. Réthy Pál Tagkórház Gazdasági Igazgatói Titkárság (5600 Békéscsaba, Gyulai út 18., Gazdasági Épület) 

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 

A pályázat hivatalos nyelve a magyar.  A pályázatot, a pályázó cégjelzéssel, magánszemély esetén névvel és címmel ellátott, zárt borítékban, legalább 1 példányban, számozott oldalakkal, a pályázatok benyújtására nyitva álló határidőben, a megadott helyen, „Békés Vármegyei Központi Kórház – Ingatlan bérbeadás” jeligével, személyesen vagy meghatalmazott útján nyújthatja be érvényesen. A pályázatnak minden oldalon tartalmaznia kell a szervezeti képviselő eredeti cégszerű aláírását, a magánszemély pályázó eredeti aláírását, valamint a meghatalmazott aláírását.

 

A pályázat kötelező tartalmi elemei

 

  1. a pályázati kiírásban foglalt feltételek elfogadásáról szóló nyilatkozatot,
  2. az ellenszolgáltatás (bérleti díj) pályázó által megajánlott összegét,
  3. a pályázó nevét és címét,
  4. a pályázó arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a pályázati eljárásban részt vevő természetes vagy jogi személlyel, jogi személyiség nélküli gazdasági társasággal semmilyen képviselői, alkalmazotti, foglalkoztatotti, alkalmazói, tulajdonosi, valamint ezen személyekkel a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói kapcsolatban nem áll. 
  5. a pályázó köteles hitelt érdemlően igazolni, hogy vele szemben nem állnak fenn a Vtv. 25. §-ban meghatározott kizáró okok. 
 • Az épület felújításánál kérjük figyelembe venni az alábbiakat:

f/1. A Békés Vármegyei Központi Kórház a Semmelweis utcai főbejárati épületét a korábbi évekhez hasonlóan, büfé és porta szolgálatként kívánja hasznosítani. A tulajdonosi joggyakorló és a vagyonkezelő közös célja, hogy a kórház épületei a mai kornak és elvárásoknak megfelelő funkciót és megjelenést kapjanak. Az érintett épületen az elmúlt években felújítás nem történt, jelenleg az épület teljesen elavult, felújításra szorul. A kórház ezért úgy döntött, hogy a leendő bérlővel közösen kívánja megújítani és a mai kor elvárásainak megfelelően kialakítani az épületet, ehhez a pályázótól javaslatot kér a büfé helyiségek modernizálására és az üzemeltetésére, illetve a főbejárat teljesen új megjelenésére vonatkozóan is.

f/2. Felhívjuk a figyelmet, hogy az épületben került elhelyezésre a gyermekmentő inkubátor (régi öltöző helyiség 4,42m2) , melynek a működését a büfé nem akadályozhatja, semmilyen tekintetben.

f/3. A büfé helyiség belső kialakítását és üzemeltetésével kapcsolatos terveket a pályázó határozza meg.

f/4. A főbejárat tervezésénél kérnénk egy olyan megjelenés kialakítását, ami megfelelően hirdeti azt az intézményt ahová megérkezett a beteg, látogató (modern felírat, hirdető, útbaigazító tábla elhelyezési terve és egy megfelelő szélességű bejáró, a gyalogosok és a kerékpárosok kulturált közös közlekedésének megoldásával).

f/5. A pályázatban kérjük szerepeltetni az épület homlokzatának felújítását az átalakításoknak megfelelőn. Át kell vizsgálni az épület tetőfedését is, az esetleges beázások elkerülése érdekében.

f/6. A pályázatban külön kérjük szerepeltetni a funkciók (büfé, főbejárat) kialakításának költségét és bérlő által ajánlott finanszírozási konstrukciót. A pályázat értékelése során a pályázóval további szóbeli egyeztetések alkalmával véglegesítésre kerül a felek által közösen elfogadott műszaki tartalom és a finanszírozás.

 

Hiánypótlás a pályázati eljárás során

 

Ha a pályázó hiányos pályázatot nyújtott be, akkor a pályázó, a hiánypótlásra felhívást követő 5 munkanapon belül pótolhatja a hiányosságokat, a hiánypótlás azonban nem eredményezheti a pályázat módosítását. A pályázat érvényességét a kiíró a hiánypótlásra rendelkezésre álló határidő leteltét követően állapítja meg.

Nincs helye hiánypótlásnak, ha a pályázati anyag nem tartalmazta az ellenszolgáltatás összegét, a pályázó nevét és címét, ezen esetekben a pályázat érvénytelen.

 

Érvénytelen a pályázat

 

 1. ha a pályázati anyag nem tartalmazta az ellenszolgáltatás összegét, a pályázó nevét és címét, 
 2. ha pályázat nem felel meg a pályázati felhívásban, a hatályos jogszabályokban, és a jelen szabályzatban foglaltaknak,(pl. határidő, forma, tartalom)
 3. ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy ha valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el, 
 4. ha a pályázó vagy az érdekkörébe tartozó más személy a pályázat titkosságát megsértette.

 

Eredménytelen a pályázati eljárás

 

 1. amennyiben nem érkezett érvényes pályázati ajánlat,
 2. a benyújtott pályázatok vagy a pályázók egyike sem felelt meg a pályázati kiírásban foglalt, valamint a  jogszabály vagy jelen szabályzat szerinti feltételeknek,
 3. az összeférhetetlenségi szabályok megsértésének megállapítása esetén, vagy ha valamelyik pályázó a többi pályázó érdekeit, vagy az eljárás tisztaságát megsértette.

 

A pályázati ajánlatok bontása:

A pályázati ajánlatok bontása a benyújtási határidőt követően haladéktalanul – zárt körben – (a Kórház által felállított Bíráló bizottság jelenlétében), a kiíró hivatalos helyiségében történik.

A pályázatok elbírálására megállapított határidő a pályázat benyújtására nyitva álló határidő leteltétől számítva 30 nap, mely egy alkalommal maximum 30 nappal meghosszabbítható.

 

A pályázatok elbírálásánál alkalmazott értékelési szempontok:

 

Az egyes ingatlanok esetében a nyertes pályázó az lesz, aki megfelel a pályázati feltételeknek és az általa megpályázott ingatlanra a legmagasabb bérleti díj ajánlatot teszi.

 

Azonos ingatlanra vonatkozó, azonos mértékű bérleti díj ajánlat esetén a Bíráló Bizottság dönt a nyertes pályázóról.

 

A pályázatok elbírálásának, eredmény közzétételének határideje:

 

Az eljárás eredményének közzétételi ideje: a pályázat elbírálását követő 3 napon belül.

Az eredmény közzétételének helye: kiíró honlapján (www.bmkk.eu) illetve írásban kell közölni valamennyi pályázóval.

A Békés Vármegyei Központi Kórház eladásra kínálja, azokat a kórházi vaságyait, melyek az elmúlt időszakban korszerűbb kórházi ágyakra kerültek lecserélésre és emiatt használaton kívülivé, selejté váltak. 

Az értékesítésre kerülő ágyak típúsa, kivitele és állapota eltérő, előzetes egyeztetés esetén lehetőséget biztosítunk azok megtekintésére. 

Egyeztetés céljából kollágánk készséggel áll rendelkezésre, az alábbi elérhetőségen: 

Csatlós Györgyné gazdasági osztályvezető: 06/30 439-5105

Az ajánlatokat az ár és a megvásárolni kívánt darabszám megjelölésével – a készlet erejéig –  az uhrin.anita@bmkk.eu email címre várjuk.

 

Eladásra kínáljuk az alábbi eszközeinket:

Megnevezés Mennyiség  
Hajlított olló sebészeti 3 db
Szálkacsipesz 1 db
Egyenes olló 3 db
Szekrény 2 ajtós fa 1 db
Műszerszekrény fa 2 db
Műszerszekrény vas 1 db
Sterilizáló asztal 1 db
Látásvizsgáló tábla 1 db
Sürgősségi orvosi táska 1 db
Orvosi táska 1 db

Vételi ajánlataikat (és esetleges kérdéseiket) legkésőbb 2024. február 10-ig kérjük elküldeni az uhrin.anita@bmkk.eu címre.