Bemutatkozik a Békés Megyei Pándy Kálmán Kórház Pszichiátriai osztálya
  A nagy múltú gyulai pszichiátriai osztály 1999-ben ünnepelte fennállásának 100. évfordulóját. Első igazgató-főorvosa kórházunk névadója, Dr. Pándy Kálmán volt, aki korának rendkívül haladó szellemű orvosaként olyan kezelési alapelveket fogalmazott meg (rácsok megszüntetése, magányos cellák és kényszerzubbonyok eltörlése, foglalkozásterápia szükségessége), amelyek a kezdeti időktől a humanisztikus szellemű, állandóan fejlődő pszichiátriai szemlélet egyik fellegvárává tették a gyulai pszichiátriát. A viharos 20. Század során számos kiváló szakember követte Pándyt a főorvosi tevékenységében, akik közül fontos kiemelni Dr.Baly Hermina nevét, aki a 70-es évek során megyei szakfőorvosként megszervezte a megyei ideggondozói hálózat kiépítését.
A 70-es évek során formálódtak meg a mai korszerű, differenciált ellátás alapjai. Ekkor alakult meg a III. számú Pszichiátriai Osztály, amelynek működésében már nagy szerepet játszottak a nagy pszichiátriai kórképek mellett az enyhébb, neurotikus esetek, ifjúsági pszichiátriai részleg szerveződött, és az osztály rendezésében zajlott le az első, később az ország pszichiátriai arculatát átszabó és mozgalommá terebélyesedő Pszichoterápiás Hétvége is. A 80-as évek során tovább bővült a pszichiátriai ellátás rendszere az alkohológiai és gyermekpszichoterápiás részlegek megalakulásával, valamint korszerű pszichodiagnosztikai és terápiás módszerek beépítésével.
Az ideg-pszichiátriai tömb nagy szabású, 2003 – as rekonstrukcióját követően, alakult meg a mai Pszichiátriai osztály, melynek vezető főorvosa Dr. Vincze Gábor megyei szakfőorvos lett, aki az előző III Pszichiátriai Osztályt 1985 óta vezette. Dr. Vincze Gábor a Magyar Pszichiátriai Társaság Délkelet-magyarországi Tagozatának elnöke, egyetemi tanár és a közeljövőben készül Ph.D dolgozatának megvédésére.
Dr.Vincze főorvos modern, nyitott szemléletének, valamint széleskörű szakmai és nemzetközi kapcsolatainak köszönhetően az osztály az elmúlt csaknem két évtized során igen nagy elismerést vívott ki magának.
A 2003 átépítést követően 2007 júniusáig,a megújult épület 4 szinten adott otthont a maga több mint 300 ágyával az ország egyik legnagyobb pszichiátriájaként számon tartott osztálynak. A felnőtt fekvőbeteg ellátás két férfi és két női részlegen történt, amit kiegészített a Szorongás- Kedélybetegségek és Pszichózisok Szakambulanciája. Az idei- sajnos az egészségügyi intézményeket lesújtó ágyszám csökkentés kényszere miatt, 20 rehabilitációs ágyunk illetve az addig országszerte talán elsőként, térben és időben is elkülönülő járó beteg szakellátásunk részleges elvesztését eredményezte- melynek eredményeként az “A” részlegünk helyére, beköltözött a Reumatológiai Osztály.
Osztályunk részlegeit képezik az épületben működő Memória Klinika, a Gyermekpszichiátria, az Addiktológia illetve, terápia rezisztens pszichotikus betegek ellátását végző Rehabilitációs E részleg.
Osztályunk működése egyedülálló módon a pszichiátriai szolgáltatások teljes spektrumát átfogja mind a betegellátás, mind az oktatás és képzés területén, valamint jelentős nemzetközi eredményeket értünk el néhány kiemelt terület tudományos kutatásában (pl. Alzheimer kór). Az elmúlt évtized során a legkörszerűbb biológiai és pszichológiai lehetőségek igénybevétele mellett kiemelkedő eredményeket ért el az osztály a következő betegségcsoportok kezelésében: Depresszió; Szorongásos kórképek, különös tekintettel a Pánikbetegségre; Memória zavarok kivizsgálása és kezelése; Pszichózisok teljes körű ellátása. Magyarországon egyedülálló módon a szakma teljes spektrumát átölelő komplex kezelés biztosítására van lehetőség, melyben szakembereink igen magas szinten képzettek. Ezt jól mutatják betegeink elégedettségi véleményei. Területen kívüli számos pszichiátriai gondozó utalja az osztályra speciális problémával betegeit, amely igazolja országosan is elismertségünket.
Az elmúlt években több mint tucatnyi hazai és külföldi tudományos publikációnk jelent meg szakmai folyóiratokban, valamint könyvfejezetet jelentettünk meg a legújabb pszichiátriai tankönyvekben, emellett folyamatos szakirányú képzést végzünk, közép valamint felsőoktatási szinten.
Orvosaink közül tizenhárman rendelkeznek pszichiátriai szakorvosi végzettséggel, ezen kívül ketten neurológus, hárman gyermekpszichiátria,hárman rehabilitáció, ketten addiktológusi szakvizsgával, míg pszichoterapeuta és klinikai farmakológus végzettséggel egy-egy kollégánk rendelkezik, az osztályon dolgozó két pszichológus közül egy klinikai szakpszichológus. Szakembereink folyamatosan részt vesznek különféle szakképzéseken, így teaműnk elméleti és gyakorlati felkészültségének színvonala tovább fejlődik.
A modern ellátási formákat mindig is előnyben részesítő osztály működési alapelve a korszerű bio-pszicho-szociális szemlélet, amely magába foglalja a folyamatosan megújuló farmakoterápiás lehetőségek mellett az életvezetési nehézségek enyhítését célzó pszichológiai betegvezetést és a szociális készségeket javító foglalkozásterápiát is. A modern kutatási eredményeknek köszönhetően a jelenlegi gyógyszerkészítmények minden korábbinál hatékonyabban és szelektívebben képesek csökkenteni betegeink szenvedését, gyógyszerek szakszerű adagolásával és kombinációjával célzottan tudunk beavatkozni a legtöbb adott kórformánál, míg a nem kívánatos mellékhatások valószínűségét a minimálisra tudjuk csökkenteni.
A pszichiátriai beteg speciális megközelítést igényel, amelynek során túl kell lépnünk a hagyományos, aszimmetrikus orvos-beteg kapcsolaton, pácienseinket saját kompetenciájuk hangsúlyozásával és megerősítésével partnerré kell tennünk, mivel az én-részesség átélése belső, pszichikus öngyógyító folyamatokat katalizálhat. Ebben nagy szerepet játszik szakképzett orvosaink és rezidenseink betegekkel való személyes kapcsolata, amely pszichoterápiás beállítódáson alapul. Ez olyan alapvető kapcsolódási mód, amelynek során a figyelem a páciensre irányul, akit elfogadunk viselkedésével, személyiségével, negatív részeivel együtt, problémáinak megértésében és kezelésében belső állapotából, aktuális helyzetéből indulunk ki, és külsődleges tanácsok, pedagógiai rávezetés helyett saját megoldásainak kibontakoztatásában segítjük.
A biológiai és pszichológiai dimenzió mellett nagy szerepe van a betegek szociális környezetével, családjával való pozitív kapcsolatnak, hiszen a modern rendszerszemlélet alapján tudjuk, hogy a mentális zavarok nagy része a környezetre adott pszichés reakció, így tartós változást, javulást csak a mindenkori környezet adottságainak, a páciens meghatározó érzelmi kapcsolatainak figyelembe vételével remélhetünk. Ezért válik esetenként szükségessé a családtagok bevonása a kezelésbe családterápia formájában, amiben több tucatnyi munkatársunk jól képzett. A gyógyító környezet fontosságát az osztályon eltöltött idő alatt is fontosnak tarjuk. A megfelelő pszichiátriai ellátás mellett folyamatosan lehetőséget biztosítunk pácienseinknek kórházi szakorvosok által nyújtott konzíliumokra, így esetleges szomatikus betegségek párhuzamos kezelése megoldott számukra. Ugyanakkor orvosaink maguk is folyamatosan adnak konzíliumokat, segítve a más osztályokon fekvő betegek pszichés problémáinak megoldását.
A gyógyító folyamat elképzelhetetlen volna megfelelő ápoló személyzet nélkül. Részlegeinken számos diplomás ápoló, pszichiátriai szakápoló, valamint segédápoló dolgozik, akik hagyományos ápolói feladataik ellátása mellett a pszichiátriai betegségek speciális sajátosságaiból következően mentálhigiénés tevékenységet is folytatnak, segítve a páciensek szorongásainak oldását, pszichés egyensúlyuk stabilizálódását. Diplomás ápolóink emellett oktatói feladatot is ellátnak, és rendszeresen, aktívan részt vesznek szakmai rendezvényeken.
A sikeres kezelések egyik legfontosabb feltétele a pontos és szakszerű diagnosztika. Orvosaink ez irányú munkáját a Pszichológiai Laboratórium munkatársai: pszichológusok és asszisztensek segítik. Repertoárjukban a legmodernebb teljesítmény és személyiségtesztek szerepelnek, a kiértékelési folyamatot pedig korszerű nem egyszer saját fejlesztésű számítógépes programok segítik. Pszichológusaink emellett egyéni terápiás tevékenységet is folytatnak, az ellátás sajátosságaiból fakadóan leginkább ambuláns betegekkel. A fent már említett bio-pszicho-szociális szemléletből következően az osztályos betegek életében nagy szerepet játszik a szocioterápia is, amelyet szakképzett szocioterapeutáink vezetnek. A tetőtérben kialakított foglalkoztatókban folyó kreatív tevékenység és csoportos foglalkozások hozzásegítik betegeinket belső értékeik felfedezéséhez, az önmegvalósítás, önkifejezés egyéni módjainak kialakításához, társas készségeik fejlesztéséhez, emellett a művészetterápiás módszerek a gyógyítási folyamatban is fontos szerepet kaphatnak.
Nélkülözhetetlen eleme munkánknak a szociális munkások folyamatos jelenléte, akik betegeink jogi és egzisztenciális helyzetének stabilizálásában, ügyeinek intézésében jeleskednek. Adminisztrátoraink tevékenységét fejlett számítógép hálózat biztosítja.
A gyógyítás mellett orvosaink, pszichológusaink, diplomás ápolóink valamint szocioterapeutáink folyamatosan részt vesznek az oktatásban és a tudományos kutatásban is. Eredményeinkről hazai és nemzetközi tudományos rendezvények aktív résztvevőiként szoktunk beszámolni, amelyek közül kiemelkedik a Magyar Pszichiátriai Társaság rendszeres évi vándorgyűlése, amelynek rendezői jogát 1996-ban az osztály nyerte el. Dr. Vincze főorvos fontosnak tarja a megyei szakemberek rendszeres formális és informális kapcsolattartását, ennek jegyében minden évben számos rendezvényt, értekezletet és konferenciát szervezünk.
U.I.: Egy rövid látogatásra invitáljuk önt, ne csak a szavak, a képek is meséljenek…