BÉKÉS VÁRMEGYEI KÖZPONTI KÓRHÁZ 

INTÉZMÉNYI HÁZIREND 

 

 

A betegekre benntartózkodásuk ideje alatt a kórházi házirend vonatkozik

Az osztályok napirendjét az osztályos házirend tartalmazza az alábbi szempontok figyelembe vételével

ébresztés

mosdatás, ágyazás, hőmérőzés, kezelések, reggeli

osztályos vizit

nagyvizit

ebéd, osztályátadás

csendes pihenő

ügyeletes orvosi vizit

vacsora

mosdatás 

villanyoltás

látogatási rend, látogatási idő 

 1. A kórház területén csak az intézmény 

az intézmény dolgozói, mentőszolgálat, a betegek, látogatásukra érkezett hozzátartozók, látogatók, kísérők, és a kórház beszállítói, szolgáltató partnerei tartózkodhatnak

 1. A kórház területén tartózkodó személyek a gyógyítás menetét és az ezzel összefüggésben álló tevékenységeket magatartásukkal nem zavarhatják, továbbá a házirendbe foglalt szabályokat maradéktalanul kötelesek betartani
 2. Tilos a szeszesital fogyasztása a kórház egész területén
 3. Tilos a dohányzás a kórteremben, folyosón, mellékhelyiségben. Dohányozni csak az arra kijelölt helyen lehet.
 1. Gyógyítással kapcsolatos kérdésekkel/észrevételekkel az osztályos kezelőorvoshoz, annak eredménytelensége esetén az osztályvezető főorvoshoz, ápolási problémák esetén lehetőség van a főnővérhez fordulni
 2. Az intézményben fekvő beteg állapotáról kizárólag annak a személynek adható felvilágosítás, akit, vagy akiket a beteg felvételekor az egészségügyi dokumentációban megnevezett, illetve a tájékoztatásból nem zárt ki. Felvilágosítást a beteg állapotáról csak orvos adhat. A tájékoztatás telefonon/email formájában az adatvédelmi szabályok betartásával történhet úgy, hogy a tájékoztatást kérő személy az információadás előtt köteles azonosítani magát a saját és a beteg természetes személyazonosító adatainak (név, anyja neve, születési helye és ideje) megadásával

A beteg által megnevezett értesítendő személyt a beteg kérésére, vagy cselekvőképtelensége esetén az orvos köteles értesíteni a beteg sürgősségi felvételéről, a felvételt követő elhelyezés megváltozásáról, valamint egészségi állapotának jelentős mértékű változásáról. A beteg kórházból történő elbocsátásáról a beteget, illetőleg szükség esetén a hozzátartozóját előzetesen tájékoztatni kell, lehetőség szerint legalább 24 órával a tervezett elbocsátást megelőzően

Tájékoztatással kapcsolatos észrevételeit, (hospital@bmkk.eu) email címén is jelezheti

 

 1. Az intézetben engedélyezhető a saját fehérnemű, hálóing, pizsama és papucs használata 

(kivéve az Infektológiai Osztályon.

 1. A beteg ruházatát az arra kijelölt ruhásszekrényben, vagy ruhatárban helyezheti el. Fekvőbeteg osztályainkon pénz és értéktárgyak megőrzésére vonatkozó igényét kérjük, jelezze az osztály szakdolgozójának! Megőrzésre le nem adott értéktárgyakért az intézmény nem tud felelősséget vállalni
 2. Fent járó betegnek vizit, hőmérőzés alatt a kórteremben kell tartózkodnia
 3. Bent fekvő beteg saját elhatározásából a kórházat átmenetileg is, csak a kezelőorvos tájékoztatása után, kizárólag utcai ruhában hagyhatja el, erről az ápolási dokumentációba bejegyzést kell készíteni, melyet a beteg aláír. Az intézmény elhagyásával esetlegesen keletkező balesetek és károk miatt az intézmény felelőssége nem áll fenn
 4. A beteg az osztályt csak további vizsgálatokon való részvétel céljából vagy a nővérnek 

adott bejelentést követően (egészségügyi séta, büfé) hagyhatja el

 1. A beteg étrendjét az osztályos orvos határozza meg. A beteg/látogató által behozott élelmiszerek minőségéért eltarthatóságáért, az orvos által előírt étrend betartásáért a beteg felel. A behozott élelmiszerek tárolása az erre kijelölt hűtőszekrényben a beteg azonosítására alkalmas módon lehetséges
 2. A fekvőbeteg gyógykezelés ideje alatt csak a kezelőorvos által elrendelt, valamint az aktuális terápia részét nem képező, általa jóváhagyott gyógyszerek, egyéb gyógyhatású készítmények szedése megengedett
 3. A betegek, látogatók, kísérők ügyeljenek a csendre, hangoskodással ne zavarják 

betegtársaik nyugalmát és az egészségügyi dolgozók munkáját

 1. TV nézés, rádióhallgatás az osztály működési rendje a betegtársak, az egészségügyi 

dogozók jogainak gyakorlása, kötelességük teljesítése figyelembe vételével történhet

 1. A betegek, látogatók, kísérők ügyeljenek környezetük tisztaságára
 2. Intézményünkben a hulladékok gyűjtése szelektív módon történik. Az egészségügyi ellátás során veszélyes hulladékok is keletkeznek (vérrel, testváladékokkal szennyezett hulladékok), melyet külön sárga zsákokban gyűjtünk. A kommunális hulladékok tárolására a fehér zsákok használatosak. Kórházi tartózkodása idején kérjük, a környezet megóvása érdekében ügyeljen a megfelelő hulladékgyűjtés betartására
 3. A betegek az osztály szolgálati telefonját személyesen nem, csak nővér közvetítésével használhatják. A betegek a kórházi nyilvános telefonról vagy saját mobil telefonról kezdeményezhetnek telefonhívást
 4. Intézményünkben javasolt általános látogatási idő (az Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslatát figyelembe véve):

Hétköznapokon 10-12 óráig és 15.00-18.00 

Hétvégén és ünnepnapokon 10.00-13.00 és 15.00-19.00 között

Intézményünk valamennyi fekvőbeteg ellátó egységének főorvosa- az adott osztály betegellátási rendjét figyelembe vévelátogatási időt határozhat meg, mely látogatási rend az osztály házirendjében és egyéb tájékoztatókban a betegek, látogatók, kísérők számára elérhető helyen kifüggesztésre kerül

Fertőző betegek korlátozottan látogathatók a higiénés szabályok betartása és a védőfelszerelés használata mellett, melyet szükség esetén az intézmény biztosít

A látogatás az osztályok működési rendjével összhangban történik, oly módon, hogy a látogatók a gyógyító munkát és a betegellátást ne akadályozzák 

A látogatási időtartam nem vonatkozik azon kísérő személyekre, akik a beteg befekvését, személyes tárgyainak szállítását, intézményből való távozását segítik, azonban ebben az esetben is kötelesek a házirend egyéb előírásait, járványügyi intézkedéseket betartani

Látogatás helye: Lehetőség szerint szabadtéren, vagy az erre kijelölt közösségi térben történjen. Ágyhoz kötött beteg esetén a kórteremben

Látogatók száma: Egy időben, az egy beteget látogatók száma: 2-3 . Az osztályok 10 éves kortól látogathatók, ettől való eltérésre engedélyt az osztályvezető adhat

Látogatási időn kívül a betegnek jogában áll kapcsolatot tartani

az intézményben kihelyezett vonalas telefonon, a saját mobiltelefonján, az osztály szolgálatí telefonján hívás fogadásával a szakdolgozók közreműködésével, saját mobil internetes elérhetősége által rendelkezésre álló audiovizuális alkalmazásokon keresztül. A betegtársak, egészségügyi dolgozók hangja vagy képmása csak kifejezett beleegyezésükkel tüntethető fel! Ezen szabályok be nem tartása adatvédelmi jogsérelmet von maga után

 1. Intézményünkben az alábbi esetekben van lehetőség arra, hogy a hozzátartozó a beteg 

mellett tartózkodjon a látogatási időn kívüli időszakban is

A súlyos állapotú betegnek joga van arra, hogy az általa megjelölt személy mellette tartózkodjon. Cselekvőképtelen beteg esetén a fenti személy megjelölésére a beteg törvényes képviselője is jogosult. E bekezdés alkalmazásában súlyos állapotú az a beteg, aki állapota miatt önmagát fizikailag ellátni képtelen, illetve fájdalmai gyógyszerrel sem szüntethetők meg, illetőleg pszichés krízishelyzetben van

A kiskorú betegnek joga van arra, hogy szülője, törvényes képviselője, illetőleg az általa vagy törvényes képviselője által megjelölt személy mellette tartózkodjon

A kiskorú betegekkel azonos elbírálásban kell részesíteni az értelmi fogyatékossággal élő betegeket

A szülő nőnek joga van arra, hogy az általa megjelölt nagykorú személy a vajúdás és a szülés alatt folyamatosan vele lehessen, a szülést követően pedig arra, hogy amennyiben ezt az ő vagy újszülöttje egészségi állapota nem zárja ki újszülöttjével egy helyiségben helyezzék el

A beteget megilleti a vallási meggyőződésének megfelelő egyházi személlyel vagy vallási tevékenységet végző szervezet vallásos szertartást hivatásszerűen végző tagjával való kapcsolattartásnak és vallása szabad gyakorlásának joga

Segítő személy

Ha a beteg önmagát nem tudja ellátni, állapota miatt folyamatos segítségre szorul, hosszútávú fekvőbetegellátást igényel, pszichés krízishelyzetben van, jogosult egy, a beteg által megjelölt személyt megjelölni, aki a látogatási időn túl is a beteg mellett tartózkodhat

A segítő személy a betteg által írásban felhatalmazott, -cselekvőképtelen beteg esetén az Eütv. 16.§ (2) bekezdése szerinti személy által felhatalmazott- kizárólag nagykorú személy lehet, az ápolt beteg benntartózkodása ideje alatt tartózkodhat a beteg mellett, ha azt az adott infrastruktúrális feltételek lehetővé teszik. A segítő személy nem zavarhatja a betegellátás zavartalanságát és a többi beteget a jogai gyakorlásában. A beteg mellett, a fentiek szerint jogosultan, folyamatosan tartózkodó személy köteles az egészségügyi dolgozóknak bejelenteni, amennyiben az adott szervezeti egységet akár rövid időre, akár hosszabb ideig, vagy véglegesen, ilyen minőségben a visszatérés szándéka nélkül elhagyja. 

A segítő személyre vonatkozó felhatalmazás, annak visszavonás, továbbá a segítő személy távozása az egészségügyi dokumentációban rögzítésre kerül

A látogató a látogatási időben, a Segítő személy a beteg melletti tartózkodás időtartama alatt kérésre részt vehet a beteget érintő általános gondozási tevékenységekben, de ápolási/szakápolási tevékenységet nem végezhet. A végezhető gondozási tevékenységről és módjáról tájékoztatást kell kérnie, melyet az adott osztályon a kezelőorvos jóváhagyásával a szakápoló ad meg. A végezhető tevékenységről a részletes felvilágosítás, tájékoztatás a beteg aktuális állapotának megfelelő, melyet a látogatónak és Segítő személynek kötelessége betartani. Amennyiben ezektől eltér, a betegnek, vagy harmadik személynek okozott esetleges károkért a kórház felelősséget nem vállal

– 

 1. Látogatási tilalom, vagy korlátozás esetén az aktuális járványügyi helyzetnek megfelelő kapcsolattartási jog gyakorlásának módjáról az intézmény a www.bmkk.eu főoldalon aktuálisan frissítve- nyújt tájékoztatást, illetve az érintett osztályon, telefonon is rendelkezésre állnak dolgozóink információnyújtás céljából. Kiskorú betegek vagy súlyos állapotú betegek látogatására látogatási tilalom, vagy korlátozás alatt az osztályvezető főorvos vagy megbízottja adhat névre szóló írásos engedélyt az adott osztályt érintő járványügyi helyzettől függően. Ez esetben a látogatási engedéllyel rendelkező hozzátartozó/törvényes képviselő a látogatás ideje alatt az előírt védőruházatot viselni, az előírt higiénés rendszabályokat betartani köteles. A telefonos kapcsolattartás a 18. pontban leírtak szerint lehetséges. A beteg állapotára vonatkozó információ kérése telefonon keresztül a 6. pontban leírtaknak megfelelően történik
 2. Az egészségügyi ellátás visszautasítása során a jogalapot megállapító 3 tagú orvosi Bizottság összehívását a kezelőorvos azonnali jelzésére az osztályvezető főorvos (vagy helyettesén keresztül) az intézményvezető, vagy az orvos igazgató a jelzést követő 1 munkanapon belül hívja össze. Az összehívás telefonon és/vagy elektronikus (email) úton történik. A Bizottsági tagoknak személyesen, halaszthatatlan elfoglaltság esetén döntéshez szükséges teljes körű információ birtokában- a döntésre jogosult által kijelölt az személy által- kötelesek megjelenni, és a jogszabályban előírt módon felelős döntést hozni.

A szükséges vizsgálatok elvégzését követően a Bizottság az életfenntartó beavatkozás visszautasításán érvényességével kapcsolatos nyilatkozatát haladéktalanul, egyhangúlag határozza meg, amelyet írásba kell foglalni, és azt a Bizottság tagjai aláírásukkal ellátnak. A nyilatkozatot az egészségügyi dokumentáció részeként egy példányban szükséges megőrizni, egy példányát az intézményvezető titkárságára kell leadni

A Bizottság nyilatkozat meghozatalát megelőzően megkeresheti az intézményben működő etikai Bizottságot állásfoglalás kérés céljából

A Bizottság működése során azt is vizsgálja, hogy a beteg tájékoztatása megfelelte a jogszabályban foglalt követelményeknek

Amennyiben a Bizottság nem állapítja meg az életfenntartó beavatkozás visszautasításának érvényességét a beteg, valamint a helyettes döntéshozó keresetet indíthat az életfenntartó beavatkozás visszautasításának érvényességét megállapító bírósági döntés iránt. A bíróság eljárására az Eütv. 21. § (4) bekezdése az irányadó pont

A beteg jogosult ismételten visszautasítani az életfenntartó beavatkozást, ha a Bizottság nem állapította meg az életfenntartó beavatkozás visszautasításának érvényességét

 1. Amennyiben a beteg ellátásával kapcsolatban panaszt kíván tenni, és az 5. pont szerinti egyeztetés esetlegesen eredményre nem vezetett, vagy meghiúsult, jogosult panaszával közvetlenül szóban vagy írásban fordulni intézményvezetőhöz/orvos igazgatóhoz/ápolási igazgatóhoz/intézetünk jogászához, valamint a betegjogi képviselőhöz
 2. A betegek panaszainak kivizsgálására külön szabályzat a a,,Panaszkezelési, dokumentációkikérési Szabályzatszolgál, melyet intézményünk honlapján megtekinthet, valamint a szervezeti egység vezetőjétől, vagy megbízottjától rendelkezésre bocsátását kérheti
 3. A betegek egészségügyi ellátásukkal kapcsolatos sérelmeik esetén élhetnek a betegjogi 

képviselő megkeresésével

Az (intézménytől független) betegjogi képviselő elérhetősége

Neve

Dr. Daróczy Linda jogvédelmi képviselő 

Telefonszáma: 06 20/489 9563 

email: linda.daroczy@ijsz.bm.gov.hu 

 1. A házirend súlyos és szándékos megsértése a kórházból való elbocsátást vonhatja maga 

után

 1. Tájékoztatjuk ügyfélkapu jogosultsággal rendelkező ellátottjainkat, hogy a www.eeszt.gov.hu felületen az egészségi szolgáltatók által feltöltött, az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről 1997. évi XLVII. törvény és az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel kapcsolatos részletes szabályokról 39/2016. (XII. 21.) EMMI

rendelet szerinti egészségügyi dokumentációikat megtekinthetik, letölthetik. Egyebekben a dokumentáció megismerés a 24. pont szerinti szabályzatban, valamint a házirend 1. számú mellékletét képező A betegek jogairól és kötelezettségeiről szóló tájékoztatószerint történhet

 1. A beteg, az egészségügyi dolgozók személyiségi jogai továbbá az orvosi titoktartás védelme érdekében tájékoztatjuk, hogy képés hangfelvétel készítése az Infotv. 5.§ (1) bekezdése szerint akkor lehetséges, ha az érintett kifejezetten hozzájárul, vagy jogszabály kötelezően elrendeli. Tájékoztatjuk, hogy a személyiségi jogok megsértése esetén a sérelmet szenvedett fél jogorvoslat keretében szankciók alkalmazását kérheti, melyek között a kártérítés és sérelemdíj megállapítása is szóba jöhet. Az egészségügyi adatok védelme az orvosi titoktartás körében alapvető, és fokozott védelemben részesül, e körben más személy egészségügyi adatainak rögzítése beleegyezés és jogszabályi felhatalmazás nélkül jogellenes, így a sajtónyilvánosság körében a beteg egészségügyi adatairól információ, tájékoztató kizárólag a beteg belegyezésével és az orvosi titoktartásra vonatkozó szabályok betartásával történhet

 

Dr. Becsei László

főigazgató főorvos